در حال بارگذاری

کاهش سطح زیر کشت گندم به تأخیر پرداخت وجه ربطی ندارد