در حال بارگذاری

کاشیما با نمایش خوب مانع گلزنی ایرانی ها شد رکورد بیشترین تماشاگر برای پرسپولیس