در حال بارگذاری

کارگران روزمزد در روز تعطیل قانونا باید حقوق دریافت کنند