در حال بارگذاری

کاخ سفيد با ارزيابي انگليس در پرونده اسکريپال هم نظر هستيم