در حال بارگذاری

ژنرال دوستم تا آزادی قیصاری به افغانستان باز نخواهم گشت