در حال بارگذاری

ژاپن هم به ایران پشت کرد بانک های ژاپن روابط مالی خود را با ایران قطع می کنند