در حال بارگذاری

چین بمب افکن های راهبردی را به مانورهای بین المللی روسیه اعزام می کند