در حال بارگذاری

چهار نظامی سعودی در جنوب عربستان کشته شدند