در حال بارگذاری

چراغ های راهنمایی اصفهان به سلول خورشیدی مجهز می شوند