در حال بارگذاری

پیوستن 17 نیروی امنیتی به طالبان در پایتخت افغانستان