در حال بارگذاری

پیشنهاد نخست وزیر چک برای کمک به کشورهای فقیر از منابع مالی تسلیحاتی