در حال بارگذاری

پیرانشهر وسردشت رکورددار بارش های آبان در آذربایجان غربی است