در حال بارگذاری

پورموسوی یک مربی بومی به کادر فولاد اضافه می شود در انتخاب مربیان پایه باشگاه دخالتی نداشتم