در حال بارگذاری

پوتین و ترامپ درباره حضور ایران در سوریه گفتگو می کنند