در حال بارگذاری

پوتین دستور تغییر استراتژی ملی روسیه را صادر کرد