در حال بارگذاری

پوتین بر ضرورت رعایت قطعنامه شورای امنیت درباره لبنان تاکید کرد