در حال بارگذاری

پنج هکتار اراضی موقوفه در مراغه رفع تصرف شد