در حال بارگذاری

پزشکیان برای فرار از پاسخگویی مراسم سخنرانی را ترک کرد