در حال بارگذاری

پزشکیان اگر برجام نتیجه ای نداشت آمریکا بدنبال برهم زدن آن نبود