در حال بارگذاری

پزشکان بدون مرز 19 تن از کارکنانش را به جرم آزار جنسي اخراج کرد