در حال بارگذاری

پرواز های نجف متوقف شد شروع پروزاها با بازگشایی فرودگاه