در حال بارگذاری

پرواز های نجف متوقف شد شروع پروازها با بازگشایی فرودگاه