در حال بارگذاری

پرواز مشهد تهران به دلیل نقص فنی به فرودگاه مبدا بازگشت