در حال بارگذاری

پرتاب کفش خبرنگاری به سمت وزیر فراری یمنی