در حال بارگذاری

پامپئو خطاب به اروپا بدنبال فشار بی سابقه بر ایران هستیم