در حال بارگذاری

پاسخ مقاومت بیانگر هوشیاری برای توقف تجاوزات دشمن است