در حال بارگذاری

پارلمان عراق تحریم فرودگاه سلیمانیه توسط ترکیه رابررسی میکند