در حال بارگذاری

ولیعهد ابوظبی بدون حضور بن سلمان با شاه سعودی دیدار کرد