در حال بارگذاری

وضعیت فوق العاده در ترکیه چهار روز دیگر لغو می شود