در حال بارگذاری

وضعیت فوق العاده ترکیه ۱۸ ژوئیه به پایان می رسد امکان تمدید درصورت مواجهه با تهدید