در حال بارگذاری

وضعیت عمومی تنها بازمانده هواپیمای حادثه دیده رضایتبخش است