در حال بارگذاری

وضعیت اجرای قانون حمایت از معلولان در استان مرکزی نامطلوب است