در حال بارگذاری

وزیر کشور تعدادی از استانداران باید جابه جا شوند