در حال بارگذاری

وزیر کار سابق آلمان اروپا دکان خود را ببندد