در حال بارگذاری

وزیر ورزش در کرمان تعداد سازمان های مردم نهاد وابسته به وزارت ورزش بیش از 20 برابر شده است