در حال بارگذاری

وزیر نیرو 150 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت برق کشور انجام شد