در حال بارگذاری

وزیر صمت در تبریز از واگذاری اختیارات خود به استانداران خبر داد