در حال بارگذاری

وزیر دفاع یمن نیرو و تجهیزات دشمن در ساحل غربی برای اشغال ۱۰ کشور کافی بود