در حال بارگذاری

وزیر دفاع هند تسلیم قوانین تحریمی آمریکا نمی شویم خرید اس ۴۰۰ در مراحل نهایی است