در حال بارگذاری

وزیر جهاد کشاورزی در طبس تعداد گلخانه های خراسان جنوبی پاسخگوی نیاز استان خراسان جنوبی نیست