در حال بارگذاری

وزیرخارجه پیشین آلمان ترامپ به دنبال تغییر نظام حکومتی آلمان است