در حال بارگذاری

وزش باد شدید پدیده غالب جوی زنجان است