در حال بارگذاری

وزارت بهداشت پیشگیری از بیماریهای خاص را در اولویت قرار دهد