در حال بارگذاری

واکنش محمود صادقی به حکم دیوان محاسبات این حکم در راستای بازگشت بورسیه ها به دانشگاه نیست