در حال بارگذاری

هیچ گشوری نمی تواند کمبود نفت ایران را جبران کنند