در حال بارگذاری

هیات وابسته به ریاض اختیاری از خود در مذاکرات سوئد ندارد