در حال بارگذاری

هواشناسی برای سمنان وزش باد شدید پیش بینی کرد