در حال بارگذاری

هند به سادگی در برابر درخواست آمریکا تمکین نمی کند و در چارچوب هایی از ایران نفت می خرد