در حال بارگذاری

هند به رغم فشارهای آمریکا خرید اس ۴۰۰ از روسیه در مراحل نهایی است