در حال بارگذاری

هم آمریکا به ایران خیانت کرده هم روسیه